Läsåret 2023/2024

Vårterminen 2024

Onsdag 10 januari – onsdag 12 juni (93 dagar)

Stängningsdagar för utvärdering och planering på förskola och fritids

9/1, 18/3 (endast förskola), 13/6 (förskola och fritids), 14/6 (endast fritids)

Lov och skolfria dagar

 • Måndag 19 februari – fredag 23 februari (sportlov v. 8, 5 dagar)
 • Måndag 25 mars – torsdag 28 mars (påsklov v. 13, 4 dagar)
 • 22 april (studiedag, 1 dag)
 • 10 maj (lovdag, 1 dag)
 • 7 juni (lovdag, 1 dag)

Höstterminen 2024

Måndag 19 augusti – torsdag 19 december (83 dagar)

Stängningsdagar för utvärdering och planering på förskola och fritids

12/8, 20/9, 20/12

Lov och skolfria dagar

 • Fredag 20 september (studiedag, 1 dag)
 • Måndag 28 oktober – fredag 1/11 november (höstlov v. 44, 5 dagar)

Vårterminen 2025

Torsdag 9 januari – fredag 13 juni (95 dagar)

Stängningsdagar för utvärdering och planering på förskola och fritids

Fastställs under hösten 2024.

Lov och skolfria dagar

 • Måndag 17 februari – fredag 21 februari (sportlov v. 8, 5 dagar)
 • Tisdag 4 mars (studiedag, 1 dag)
 • 14 april – 17 april (påsklov v. 16, 4 dagar)
 • 2 maj (lovdag, 1 dag)
 • 30 maj (lovdag, 1 dag)

Dessa läsårstider gäller för inskrivna barn hos oss med allmän förskola (barn över 3 år) och är 15-timmarsbarn. Nyårs-, jul-, trettondags- och midsommarafton, samt alla röda dagar har verksamheten stängt.

Förskola/skolbarnsomsorg stänger 3 dagar/termin för pedagogiska planeringsdagar för personal samt under vecka 29 och 30. Om ni är i behov av omsorg är vi skyldiga enligt kommunens regler att erbjuda plats på annan förskola i Ängelholms kommun under dessa stängningsdagar.

Ledighet

En elev i förskoleklass och grundskolan kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst 10 skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara ledig längre tid, men den möjligheten ska användas restriktivt.

Rektorn beslutar om ledighet och får inte ge någon annan i uppdrag att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Ett beslut om ledighet ska prövas i varje enskilt fall och grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som det normalt bör tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

När det gäller förskoleklass kan man behöva ta hänsyn till ett yngre barn på ett sätt som man inte behöver med elever i högre årskurser. Det finns alltså möjligheter att vara flexibel utifrån barnets bästa när rektorn ska besluta om ledighet för en elev i förskoleklass, samtidigt som alla sexåringar ska få en likvärdig och bra grund för sin fortsatta skolgång. Rektorn behöver göra en samlad bedömning av elevens förhållanden och sitt ansvar för verksamheten när hon eller han fattar sitt beslut. Ansök om ledighet via Vklass.

Vårdnadshavare ansvarar för att sitt barn fullgör det skolarbete som han/hon går miste om under ledigheten enligt överenskommelse med klasslärare. Angående ledighet för skolelever i årskurs 3 och 6 beviljas ej ledighet under nationella prov.